Všeobecné obchodní podmínky společnosti Fine Pack SE

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Fine Pack SE, IČ: 06434941, se sídlem Za Potokem 46/4, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 2020, (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou - podnikatelem jednajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující“) vznikající z kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“).
  2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek prodávajícího dostupných na internetové adrese www.reklamnitasky.cz, zejména využívání online kalkulátoru a e-shopu (dále jen „webové stránky“).
  3. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Jsou-li kupní smlouva a obchodní podmínky vyhotoveny současně také v jiném než českém jazyce, má v případě nesrovnalostí v překladu smlouvy nebo obchodních podmínek přednost česká jazyková verze. Užití obchodních podmínek kupujícího a dalších osob je vyloučeno.
  4. V případě rozporu mezi kupní smlouvou a zněním těchto obchodních podmínek, má přednost kupní smlouva.
  5. Tyto obchodní podmínky mohou být prodávajícím doplňovány či měněny. Pro posouzení práv a povinností smluvních stran se užijí obchodní podmínky ve znění platném ke dni uzavření kupní smlouvy; to neplatí, vysloví-li kupující souhlas s doplněnými či změněnými obchodními podmínkami. Vyslovením souhlasu se nové obchodní podmínky stávají součástí kupní smlouvy a veškerá práva a povinnosti smluvních stran se počínaje dnem vyslovení souhlasu řídí novými obchodními podmínkami.
 2. Uzavření smlouvy
  1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se kupní smlouvou zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu a náklady na dopravu, pokud ji nezajišťuje na vlastní náklad kupující.
  2. Kupní smlouva může být uzavřena následujícím způsobem:
   1. Prostřednictvím e-mailové komunikace na e-mailové adrese prodávajícího info@reklamnitasky.cz;
   2. Prostřednictvím webového rozhraní na adrese https://www.reklamnitasky.cz/shop/ (dále jen „webová stránka“);
   3. V listinné podobě prostřednictvím doručujícího orgánu.
  3. Uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-mailové komunikace:
   1. Kupujícímu je prodávajícím zaslán návrh na uzavření smlouvy („nabídka“) dle § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na základě žádosti kupujícího o zhotovení individuální cenové kalkulace nebo na základě cenové kalkulace vytvořené prostřednictvím nástroje online kalkulátor.
   2. Kupní smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem akceptace nabídky kupujícím prostřednictvím e-mailu.
   3. Obsahuje-li akceptace kupujícího výhrady či odchylky od nabídky zaslané mu prodávajícím, zašle prodávající novou nabídku, jakožto nový návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovémto případě uzavřena až akceptací nové nabídky kupujícím. To neplatí, akceptuje-li prodávající výhrady či odchylky zaslané kupujícím.
   4. Platnost nabídky je, není-li v ní uvedeno jinak, 14 kalendářních dnů od odeslání nabídky prodávajícím.
  4. Uzavření kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní:
   1. Kupující provádí objednávání zboží prodávajícího přímo z webové stránky, která obsahuje nabídku zboží prodávajícího. Kupující vyplní údaje požadované prodávajícím a odešle objednávku. Na základě takovéto objednávky zašle prodávající kupujícímu na jeho e-mailovou adresu nabídku k uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena akceptací nabídky kupujícím. Ustanovení 2.3.3. a 2.3.4. platí obdobně.
   2. Je-li na webových stránkách uvedena cena, rozumí se tím cena bez nákladů souvisejících s dodáním zboží (dále jen „doprava“). Cena za dopravu je kupujícímu sdělena v návrhu na uzavření kupní smlouvy.
   3. Kupující prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že údaje uvedené na webových stránkách jsou nezávazné a přednost má vždy nabídka zaslaná prodávajícím na základě objednávky kupujícího.
  5. Uzavření kupní smlouvy v listinné podobě prostřednictvím doručujícího orgánu:
   1. Ustanovení čl. 2.3. se použijí obdobně.
   2. Doručování probíhá způsobem uvedeným v čl. 12.4.
  6. Obsahuje-li odpověď kupujícího na návrh k uzavření kupní smlouvy požadavek na konkrétní (fixní) termín dodání, musí akceptace prodávajícího dle čl. 2.3.3. obsahovat výslovný souhlas s fixním termínem dodání, jinak se má za to, že prodávající s tímto nesouhlasí.
  7. Prodávající je oprávněn odvolat nabídku až do chvíle, než mu bude doručena akceptace kupujícího nebo než prodávající převezme písemnost obsahující akceptaci nabídky. Odvolání nabídky činí prodávající způsobem, kterým byla nabídka odeslána.
  8. Veškeré ceny uvedené v nabídce a na webových stránkách jsou bez daně z přidané hodnoty. Zahrnuje-li kupní cena daň z přidané hodnoty, je tento údaj výslovně uveden dodatkem „včetně DPH“ nebo „s DPH“ popř. obdobný údaj.
  9. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží či potvrdí nabídku prodávajícího za cenu uvedenou zjevně omylem zejména v důsledku chyby informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě neprodleně kontaktuje kupujícího a předloží mu platnou nabídku k akceptaci.
 3. Dodání zboží, doprava
  1. Termín dodání zboží sdělí prodívající kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy. Doba dodání počíná běžet od odsouhlasení autorské korektury, výroby GMG nátisku, nebo fyzického vzorku 1:1 dle čl. 9, podle toho, co nastane nejpozději.
  2. Prodávající vždy před expedicí zboží kupujícího informuje o přesném termínu dodání a strany si vzájemně potvrdí adresu dodání.
  3. Nenastanou-li objektivní překážky bránící dodání zboží, je prodávající povinen dodat zboží v ujednané lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené povaze zboží a místu jeho dodání. Prodávající je oprávněn dodat zboží dříve. V takovém případě není kupující oprávněn zboží odmítnout. Za objektivní překážky bránící dodání zboží se považují všechny okolnosti, které prodávající nezavinil, zejména poruchy v provozu, potíže s přepravou zboží či materiálu od dodavatele prodávajícího, stávky, výluky, vyšší moc, zdržení z důvodu celního procesu apod. Dojde-li k pozdnímu dodání zboží prodávajícím z důvodů uvedených v předchozí větě, není kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout, ani odstoupit od smlouvy.
  4. Kupující je povinen zboží převzít a převzetí potvrdit v dodacím listu. Není-li současně sepsán záznam o poškození, převzetím kupující stvrzuje, že obal zásilky byl neporušen. V případě, kdy není z důvodu na straně přepravce možné potvrdit v dodacím listu závady v kvantitě nebo kvalitě zboží, bude dodací list zaslán před doručením zboží elektronicky prostřednictvím e-mailu. V případě, že kupující bezodkladně po převzetí zboží (nejpozději tentýž den), nezašle dodací list s průkaznými kvalitativními či kvantitativními výhradami prodávajícímu, má se za to, že kupující převzal zboží bez výhrad. Poškození balení zboží je nutné v rámci záznamu o poškození řešit přímo za účasti pracovníka dopravce, kdy k pozdějším reklamacím nemůže být ze strany prodávajícího přihlédnuto. V případě výhrad kupující postupuje dle čl. 6 obchodních podmínek.
  5. Nepřevezme-li si kupující zboží v místě, které určil a z toho důvodu je nutno doručovat předmět prodeje opakovaně nebo jiným způsobem než bylo sjednáno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným nebo jiným způsobem doručení. Nepřevezme-li si kupující ani při opakovaném doručování či doručování jiným způsobem, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za uskladnění ve výši 0,5% denně z kupní ceny bez DPH až do dne převzetí zboží, nejméně však 220,- Kč bez DPH za paletu a započatý den prodlení.
  6. Prodávající je oprávněn i k částečnému plnění smlouvy.
  7. Kupujícímu je vždy dodáváno skutečně vyrobené množství dle tolerancí uvedených v čl. 11 těchto obchodních podmínek.
  8. Cena dopravy je uvedena v nabídce.
  9. V případě expedice předmětu prodeje na paletách prodávající za každou dodanou paletu účtuje částku 200,- Kč bez DPH, nedochází-li k jejich kompenzaci výměnou. Kupující se zavazuje předávat přepravci prodávajícího k výměně pouze takové palety, které odpovídají druhem a kvalitou paletám, které prodávající kupujícímu dodal při dodání zboží. V opačném případě není prodávající povinen takové palety přijmout.
  10. Zboží je nejčastěji zasíláno v papírových kartonech dle normovaných rozměrů prodávajícího. Počet produktů uvnitř kartonu je variabilní, jsou však vždy zaplněny tak, aby nedocházelo k zbytečnému plýtvání. Kartony jsou zpravidla značeny nebo štítkovány se základními informacemi o obsahu kartonu, jako je například název a druh produktů, počet artiklů v kartonu apod. společně s označením kupujícího pro jednoznačnou identifikaci. V případě, že má kupující specifické požadavky na štítkování, balení či značení kartonů, je povinen prodávajícího o této skutečnosti informovat nejpozději před uzavřením kupní smlouvy. Požadavky vznesené po uzavření kupní smlouvy na balení, štítkování či značení kartonů, je prodávající oprávněn odmítnout a kupujícímu bude dodáno zboží dle standardních podmínek prodávajícího. Prodávající je však oprávněn provést balení, značení či štítkování i jiným způsobem dle povahy zboží.
 4. Přechod vlastnického práva, přechod nebezpečí škody na věci
  1. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny.
  2. Zabezpečuje-li přepravu prodávající nebo přebírá-li si kupující předmět prodeje u prodávajícího, dochází k přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě okamžikem jeho převzetí kupujícím. Zabezpečuje-li přepravu kupující, dochází k přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě okamžikem jeho předání prvnímu přepravci. V případě, že je část dopravy zajišťována prodávajícím a část přepravy kupujícím, popřípadě k dodání zboží dochází u třetí osoby, přechází nebezpečí škody na věci předáním dopravci kupujícího, popř. předáním zboží třetí osobě určené kupujícím.
  3. V případě, že prodávající kupujícímu neúčtuje dopravu za doručení zboží, dochází k přechodu nebezpečí škody na věci předáním prvnímu přepravci.
  4. Nepřevezme-li si kupující zboží řádně a včas, dochází k přechodu nebezpečí škody na věci v době, kdy mělo dojít k převzetí zboží.
  5. Škoda na zboží, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.
 5. Platební podmínky
  1. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu a případné zálohy ve výši a lhůtách splatnosti uvedených v kupní smlouvě, a to bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.
  2. Případné náklady spojené s platbou kupní ceny (například bankovní poplatky) nese kupující.
  3. Prodávající vždy fakturuje kupujícímu kupní cenu dle skutečně vyrobeného množství v souladu s tolerancí použité technologie dle čl. 11 těchto obchodních podmínek.
  4. Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, je splatnost kupní ceny 14 kalendářních dnů ode dne dodání předmětu koupě, resp. dne, kdy mělo být zboží dodáno, zálohy na kupní cenu jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení faktury.
  5. Dostane-li se kupující do prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky. Kupující se tuto smluvní pokutu zavazuje uhradit.
  6. V případě prodlení kupujícího s jakoukoliv platbou, ke které je kupující povinen dle kupní smlouvy, je prodávající oprávněn jednostranně požadovat placení dalších záloh, zkrátit splatnost kupní ceny nebo její části, případně je oprávněn požadovat jiné záruky ze strany kupujícího.
  7. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty, ke všem částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
  8. Právo prodávajícího domáhat se zaplacení kupní ceny se promlčuje ve lhůtě 5 let.
  9. Prodávající se zavazuje k úhradě kupní ceny vystavit daňový doklad – fakturu se splatností, není-li dohodnuto jinak, 14 kalendářních dnů ode dne předpokládaného data dodání předmětu koupě. Prodávající je oprávněn požadovat úhradu zálohy na kupní cenu, na kterou se zavazuje vystavit daňový doklad – fakturu se splatností, není-li dohodnuto jinak, 5 kalendářních dnů ode dne data doručení faktury. Fakturu zašle prodávající kupujícímu na jeho elektronickou adresu užitou kupujícím při uzavírání kupní smlouvy nebo uvedenou kupujícím. Kupující souhlasí se zasíláním faktur prostřednictvím elektronické komunikace. Do doby, než bude uhrazena záloha na kupní cenu, není prodávající povinen započít s výrobou či přípravou zboží pro kupujícího, kdy o tuto dobu se prodlužuje termín dodání zboží kupujícímu, respektive termín započne běžet až úplným uhrazením zálohové faktury.
  10. Kupující není oprávněn na úhradu kupní ceny jednostranně započít jeho pohledávky za prodávajícím, vyjma pohledávek pravomocně přiznaných v soudním řízení.
 6. Nároky z odpovědnosti za vady
  1. Práva z vadného plnění (dále také jako „reklamace“) se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
  2. Kupující je povinen předmět prodeje při jeho převzetí prohlédnout. Pokud kupující zjistí mechanické poškození obalu zboží, je povinen stav předmětu prodeje neprodleně zkontrolovat a v případě poškození obalu vyhotovit záznam o poškození, který podepíše společně se zástupcem dopravce. Záznam o poškození slouží k vyřízení škodní události a uplatnění vad u prodávajícího. Kupujícímu v takovém případě vzniká nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo poskytnutí zboží dle jeho výběru. Výběr musí být učiněn do záznamu, jinak právo na volbu zaniká.
  3. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující u prodávajícího písemně na adrese provozovny prodávajícího nebo e-mailové adrese info@reklamnitasky.cz.
  4. V případě, že zboží bylo dodáno v jiném množství, jakosti a provedení než určuje kupní smlouva a tyto obchodní podmínky (zejm. čl. 11), je kupující povinen uplatnit odpovědnost za vady u prodávajícího nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží a současně v této lhůtě předložit prodávajícímu vadný předmět prodeje a dodací listy. Nedojde-li v této lhůtě k uplatnění vad, považuje se zboží za řádně dodané.
  5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na tom, že zboží zhotovené na základě odsouhlasené kupní smlouvy může vykazovat v čl. 11 uvedené odchylky či tolerance, které se pro účely kupní smlouvy nepovažují za vady.
  6. Prodávající řeší reklamaci v souladu s občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy s tím, že má-li předmět prodeje vady, budou nároky z odpovědnosti za vady prodávajícím uspokojeny následovně: dodáním chybějící části předmětu prodeje nebo dodáním náhradního zboží, přiměřenou slevou z předmětu prodeje, popř. odstraněním jiných vad.
  7. Uplatnění vad u prodávajícího nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu.
  8. Prodávající nenese odpovědnost za případná porušení autorských práv, práv k ochranné známce a jiných obdobných práv při reprodukci z dodaných předloh.
 7. Odstoupení od smlouvy, zrušení kupní smlouvy
  1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to zejména v případě, kdy zboží není k dispozici nebo jej nelze dodat ve smluvené lhůtě, případně za sjednanou cenu (např. při zvýšení cen vstupního materiálu) a kupující nesouhlasí s prodloužením lhůty dodání či změnou ceny. Dále v případě, že kupující je v prodlení s odsouhlasením korektur či s poskytnutím součinnosti, se zaplacením zálohy na kupní cenu, s placením svých splatných závazků, v případě, že nebyl pro kupujícího udělen pojistný nebo faktoringový limit. V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy z důvodů, které vznikly na straně kupujícího (zejména těch, uvedených v předchozí větě), je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 8 % z kupní ceny bez daně z přidané hodnoty, nejméně však 2.500,- Kč bez daně z přidané hodnoty.
  2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů.
  3. Kupující je oprávněn v souladu s ustanovením § 1992 občanského zákoníku zrušit závazek zaplacením odstupného ve výši 8 % z kupní ceny bez daně z přidané hodnoty, nejméně však 2.500,- Kč bez daně z přidané hodnoty. Zaplacením odstupného se kupní smlouva ruší. Zrušit závazek zaplacením odstupného lze jen do chvíle, než prodávající započne s plněním smlouvy.
 8. Ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“).
  2. Kupující, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, adresa elektronické komunikace, telefonní číslo prodávajícím, jakožto správcem osobních údajů. Kontaktní údaje správce jsou uvedeny v čl. 1.1 těchto obchodních podmínek.
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů kupujícího prodávajícím za účelem plnění práv a povinností vzniklých z kupní smlouvy, zasíláním obchodních sdělení a jiných informací souvisejících s prodávajícím a jeho službami. Udělení souhlasu k plnění práv a povinností vzniklých z kupní smlouvy představuje zákonné zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR, zasílání obchodních sdělení a dalších informací prodávajícím představuje zpracování smluvní.
  4. Osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány po dobu 10 let od uzavření kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů je kupující oprávněn odvolat.
  5. Příjemci osobních údajů mohou být fyzické či právnické osoby vykonávající činnost v oblasti účetnictví, daňového poradenství, advokacii, orgány veřejné moci, vůči nimž vystupuje prodávající jako povinná osoba a dopravce zajišťující přepravu předmětu prodeje.
  6. Kupující je oprávněn požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na nepřenositelnost údajů. Kupující je oprávněn proti zpracování vznést stížnost u dozorového orgánu. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 9. Výklad pojmů – tisková matrice, autorská korektura, GMG nátisk, vzorek 1:1 a zkratky igelitových tašek
  1. Tisková matrice - Matrice (resp. štoček, cylindr, fotopolymer) je tisková šablona, která se používá pro potisk produktů u flexotiskové výroby. Jedná se o náklad, který se kupujícímu fakturuje separátně od prodejní ceny produktu. Tiskovou matrici si prodávající uschová a v případě opakované zakázky může být znovu využita. Její cena se odvíjí od počtu barev, plochy potisku a materiálu daného produktu. Přesnou cenu lze spočítat pouze na základě obdržených tiskových dat. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o zaslání přesné částky za matrici před uzavřením kupní smlouvy. Pošle-li kupující tisková data po uzavření kupní smlouvy, přesná výše se promítne ve faktuře, kterou prodávající vyhotoví po expedici zboží, není-li domluveno jinak.
  2. Autorská korektura - Prodávající při každé nové objednávce s novými tiskovými daty (grafikou) kupujícího vypracovává autorskou korekturu, kterou připravuje podle možností a limitací zvolené technologie a produktu. Autorská korektura se zpravidla nevypracovává při opakovaných zakázkách, u nichž byla již odsouhlasena kupujícím v předchozí realizaci. Maximální plocha potisku vybrané technologie bude simulována přímo v náhledu autorské korektury. V případě, že prodávající provedl v autorské korektuře náročnější úpravy, jako je například překreslení grafiky či přidání grafických prvků, které nebyly kupujícím dodány, je oprávněn si účtovat příplatek ve výši 500 Kč/h za čas nutný k takovému zpracování. Korektura, zasílaná nejčastěji v tiskovém formátu PDF, se používá pro účely odsouhlasení rozmístění jednotlivých grafických prvků ve specifickém rozměrovém formátu produktu. Odsouhlasení autorské korektury kupujícím je závazné a na případné reklamace nebude brán zřetel. Autorská korektura neslouží jako závazný náhled barevnosti v případě, že se jedná o složité CMYK potisky nebo se v návaznosti na komunikaci se zákazníkem vyráběl vzorek 1 : 1. Pro tyto účely se používá GMG nátisk nebo zmíněný vzorek 1 : 1. V případě potisků v přímých Pantone barvách kupující dodá vybranou barvu podle Pantone vzorníku nebo je kupujícímu prodávajícím navrhnuta v autorské korektuře. Je-li pro potřeby zakázky dodán kupujícímu GMG nátisk nebo vzorek 1 : 1, mají tyto fyzické nátisky přednost před autorskou korekturou a finální výroba bude provedena na základě jejich odsouhlasení.
  3. GMG nátisk - Slouží k odsouhlasení CMYK tisků u výrobní technologie flexotisku. Jedná se o fyzické zhotovení náhledu zpracování korektury s důrazem na barevnost jednotlivých grafických prvků. Jejich pozice a rozmístění byly již potvrzeny od kupujícího podle schválené autorské korektury. GMG nátisk je kupujícímu zasílán vždy fyzicky na uvedenou adresu a jeho odsouhlasením se prodávající zavazuje k dodržení demonstrované barevnosti a kupující k převzetí zboží, pokud je daná barevnost dodržena.
  4. Vzorek 1:1 - Fyzický vzorek 1 : 1 se zhotovuje pouze po domluvě se zákazníkem, a to v případě, že se jedná o vyšší náklady u ofsetové technologie a u flexotiskové technologie při výrobě produktů z tkaných, netkaných, bavlněných a dalších textilních materiálů. Výroba vzorku je kupujícímu fakturována v předem domluvené výši s termínem dodání 2–3 týdny, není-li domluveno jinak. Vzorek slouží k odsouhlasení barevnosti, rozměru, materiálu a jeho gramáže a dalších technických prvků, jako například povrchové úpravy, typu a provedení držadel nebo tiskových efektů. Odsouhlasením vzorku 1 : 1 se prodávající zavazuje k dodání zboží ve stejné specifikaci a kupující k převzetí zboží, pokud je tato specifikace podle schváleného vzorku 1 : 1 dodržena.
  5. Zkratky igelitových tašek:
   1. LDPE taška KL – igelitová taška bez zpevněného průhmatu a složeného dna
   2. LDPE taška KL+D – igelitová taška bez zpevněného průhmatu a se složeným dnem
   3. LDPE taška ZUD – igelitová taška se zpevněným průhmatem a složeným dnem
   4. LDPE taška ZU-D – igelitová taška se zpevněným průhmatem a bez složeného dna
   5. LDPE taška NUD – igelitová taška s navařeným držadlem a složeným dnem
   6. LDPE taška NU-D – igelitová taška s navařeným držadlem a bez složeného dna
 10. Popis jednotlivých výrobních technologií
  1. Flexotisk - Technologie využívaná pro potisk igelitových (LDPE), mikrotenových (HDPE), papírových, netkaných i tkaných textilních materiálů, kartonových krabic, sáčků či pytlů. Flexotisková výroba nabízí možnost celoplošných a složitých CMYK potisků a vlastní volbu rozměrů v rozsáhlých výrobních limitech. Pro tisk je vždy nutná tisková matrice, viz výklad pojmů dále.
   Minimální náklad pro technologii flexotisku je 5 000 ks, není-li uvedeno jinak.
  2. Sítotisk - Tato technologie se používá výhradně pro potisk již vyrobených produktů, např. reklamních tašek. Tisknout lze přímými barvami specifikovanými podle Pantone vzorníku. Tisková plocha je omezená a vždy znázorněná v autorské korektuře. Každá barva je na povrch nanášena separátně. Vícebarevné motivy mohou kvůli soutisku tvořit mírné odchylky. Silnou stránkou této technologie je sytost a krytí barev.
   Minimální náklad pro technologii sítotisku je 500 ks, není-li uvedeno jinak.
  3. Ofset - Ofsetová technologie je využívána pro papírové a textilní povrchy. Jedná se o naši nejkvalitnější potiskovou technologii, která umožňuje přidat na přání zákazníka různé povrchové úpravy, jako je laminace, UV parciální lak, 3D parciální lak nebo ražba a další tiskové efekty. V případě dárkových tašek a krabiček má zákazník dále možnost zvolit si typ a barvu držadel. Tato technologie umožňuje volbu druhu materiálu, gramáže, velikosti a lze tisknout celoplošné a složité CMYK potisky na vnitřní i vnější stranu produktu.
   Minimální náklad pro technologii ofsetu je 500 ks, není-li uvedeno jinak.
  4. Digitální tisk - Technologie digitálního tisku je vhodná pro potisk igelitových a papírových materiálů. Využívá se pro složitější potisky v nižších nákladech, kde nelze tisknout flexotiskovou technologií. Tiskne se vždy na bílý podklad. Výhodou je možná personifikace produktu, která dovoluje tisknout každý produkt s jiným grafickým motivem.
   Minimální náklad pro technologii digitálního tisku je 500 ks, není-li uvedeno jinak.
 11. Výrobní možnosti, tolerance a odchylky u jednotlivých technologií
  1. Obecné tolerance v počtu vyrobených kusů
   1. Flexotisk:
    • 5 000 – 99 000 ks: +/- 10 %,
    • 100 000 ks a více: +/- 5 %
   2. Sítotisk: bez tolerance
   3. Ofset: +/- 10 %
   4. Digitální tisk: +/- 10 %
  2. Další obecné tolerance a odchylky u flexotiskové technologi
   1. Produkty z igelitového (LDPE) a mikrotenového (HDPE) materiálu
    U flexotiskové výroby se tiskne přední i zadní strana vedle sebe. Mezi oběma stranami je přibližně 1,5mm mezera, která se po svaření zcela nebo částečně ztratí. U celoplošných potisků igelitových (LDPE) a mikrotenových (HDPE) produktů mohou vznikat nepatrné bílé linky.
    Vzhledem k malé vrstvě tisknuté barvy na fólii u flexotisku nelze tisknout na barevné fólie jinou než černou, zlatou nebo stříbrnou barvou. V případě tisku na čirou (transparentní) fólii se doporučuje tisknout nejprve podtiskovou bílou barvou a následně přetisknout požadovaný motiv. U tohoto přetisku může dojít k malému nesoutisku podtiskové bílé barvy a tisknutého motivu.
    1. Igelitové tašky, sáčky a pytle (LDPE)
     • Tloušťka: +/- 4 %
     • Šířka může být užší o 5 až 10 mm
     • Výška může být menší o 5 až 10 mm
     • Výška složeného dna: +/- 5 mm
     • Umístění průhmatu: +/- 5 mm v horizontálním i vertikálním směru
    2. Mikrotenové tašky, sáčky a pytle (HDPE)
     • Tloušťka fólie: +/- 0,005 mm
     • Šířka může být užší o 5 až 10 mm
     • Výška může být menší o 5 až 10 mm
     • Umístění průhmatu: +/- 5 mm v horizontálním i vertikálním směru
   2. Produkty z papírového materiálu - V závislosti na vybraném materiálu se může barevnost mírně lišit od schválené autorské korektury případně GMG nátisku. Podkladová barva tašek ovlivní odstín tisknuté barvy. V případě bílého papírového podkladového materiálu pro technologii flexotisku může být zvolený odstín barev světlejší, u hnědého přírodního papíru naopak tmavší. Kupující uzavřením kupní smlouvy bere v úvahu, že v případě flexotiskové technologie tisku papírových produktů může docházet k mírným odchylkám od požadované barevnosti způsobeným vybraným druhem papírového materiálu.
    1. Papírové tašky, krabičky, sáčky a kartonové krabice
     • Rozměrová odchylka šířky, hloubky a výšky může být +/- 2–10 mm podle velikosti produktu
     • Gramáž papíru či kartonu se může lišit o +/- 5–10 % v závislosti na povaze materiálu.
  3. Prodávající upozorňuje a kupující bere na vědomí, že laminací při výrobě může dojít k ovlivnění barevnosti potištěného materiálu, který je pod laminací, a nelze v takovém případě reklamovat barevnost tisku.
  4. Prodávající upozorňuje a kupující bere na vědomí, že v případě použití OXO aditiv v HDPE nebo LDPE fólii (tzv. ekologická fólie) nelze garantovat časovou životnost materiálu, který se prakticky okamžitě po výrobě začíná z důvodu oxidace a případně působení tepla a světla rozkládat. Jedná se o nestabilní materiál, jehož životnost je při řádném skladování zboží zhruba jeden rok.
   Prodávající upozorňuje a kupující bere na vědomí, že je vhodné, aby se kupující fyzicky seznámil s vlastnostmi zboží před uzavřením kupní smlouvy, kdy za tímto účelem prodávající poskytne na vyžádání kupujícímu vzorek. Na základě poskytnutého vzorku bude mít kupující možnost se seznámit se specifickými vlastnostmi zboží, které nemusí být uvedeno v kupní smlouvě. Pokud tak kupující neučiní, má se za to, že zboží má vlastnosti přiměřené jeho povaze (například nosnost, vzhled držadel atd.).
 12. Ostatní ustanovení
  1. Započítávání pohledávek nebo jejich zadržování proti nárokům prodávajícího nebo uplatňování jakéhokoliv zástavního práva na zboží či zadržovacího práva ke zboží kupujícím je vyloučeno.
  2. Prodávající je oprávněn postoupit pohledávku včetně příslušenství vyplývající z faktury subjektu poskytujícímu faktoringové služby. V případě, že prodávající využije této služby, kupující poukáže platbu na účet subjektu poskytujícího faktoringové služby dle pokynů prodávajícího. Závazek kupujícího vyplývající z této faktury zaniká pouze jeho splněním vůči subjektu poskytujícího faktoringové služby. Veškeré potřebné údaje jsou uvedeny na faktuře (banka, číslo účtu, oznámení o využití faktoringových služeb). Prodávající je oprávněn využít faktoringových služeb bez souhlasu kupujícího. Rozhodnutí prodávajícího o využití/ nevyužití faktoringových služeb není předurčeno platební morálkou kupujícího.
  3. Prodávající je oprávněn sjednat pojištění zaplacení faktury kupujícím.
  4. Na základě obchodní činnosti mohou prodávající či kupující získat přístup k informacím, které budou považovat vzhledem k druhé straně za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“). Strany se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích druhé strany. Prolomení mlčenlivosti týkající se zveřejní důvěrných informací je možné pouze z důvodu nezbytných pro plnění povinností plynoucích z jednotlivých smluv, včetně zpřístupnění těchto informací třetím osobám podílejícím se na splnění závazků z jednotlivých smluv či subjektům poskytujícím zajištění těchto závazků.
 13. Závěrečná ustanovení
  1. Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat o všech skutečnostech podstatných pro plnění smlouvy.
  2. Prodávající odpovídá pouze za taková porušení smlouvy, která vznikla jeho zaviněním.
  3. V případě, způsobí-li prodávající kupujícímu újmu, nejedná-li se o újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, se smluvní strany dohodly na omezení této případně vzniklé újmy kupujícímu, a to tak, že celková náhrada včetně ušlého zisku je omezena do výše jedné třetiny kupní ceny bez daně z přidané hodnoty.
  4. Smluvní strany si doručují zejména prostřednictvím e-mailové komunikace. Budou-li si smluvní strany doručovat písemně v listinné podobě, budou tak činit na adresy uvedené ve veřejných či veřejně dostupných rejstřících (obchodní rejstřík, ARES, živnostenský rejstřík). Je-li v rejstřících uvedeno více adres, má se za to, že strana může doručovat na kteroukoliv uvedenou adresu.
  5. Kupující uzavřením kupní smlouvy poskytuje prodávajícímu právo využívat objednané produkty, název a logo kupujícího pro propagační účely prodávajícího. Těmito propagačními účely se myslí uveřejňování fotek a videí na webových stránkách, na sociálních sítích a ve firemních tiskovinách prodávajícího, poskytování referenčních vzorků třetím stranám, používání firmy kupujícího, jeho obchodního jména, názvu či jména jako referenční podklad při obchodních jednání prodávajícího a ve všech druzích propagačních materiálů prodávajícího.
  6. Kupující dále uděluje prodávajícímu souhlas s tím, aby si ponechal několik kusů vzorků zboží za účelem případné opakované realizace zakázky, pro účely případného reklamačního řízení, kdy tyto kusy nejsou kupujícímu prodávajícím účtovány.
  7. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení sporů vyplývajících z těchto obchodních podmínek nebo kupní smlouvy je obecný soud dle sídla prodávajícího.
  8. V případě, že kupující je zahraniční osobou, právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (dále jen „Úmluva“), vyjma čl. 9, 16, 19, 20, 21, 46, 50. V případě rozporu mezi Úmluvou a těmito obchodními podmínkami nebo kupní smlouvou mají přednost obchodní podmínky a kupní smlouva. Právní vztahy se v mezerách řídí českým právem.
  9. Pokud by se jedna nebo více částí této smlouvy stala z jakéhokoli důvodu neplatnou nebo neúčinnou nebo nevykonatelnou nebo pokud by tato smlouva postrádala nějakou právním předpisem požadovanou podstatnou náležitost, poté tato skutečnost v žádném případě neovlivňuje platnost, účinnost nebo vykonatelnost zbylých částí této smlouvy. Bude-li třeba, smluvní strany neprodleně nahradí nebo doplní takovou neplatnou nebo neúčinnou nebo nevykonatelnou nebo chybějící část takovými platnými, účinnými a vykonatelnými ustanoveními tak, aby smysl této smlouvy zůstal zachován.
  10. Kontaktní údaje prodávajícího jsou:
   1. Sídlo a fakturační údaje:
    Fine Pack SE, se sídlem Za Potokem 46/4, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, IČ: 06434941, DIČ: CZ06434941;
   2. Provozovna:
    Fine Pack SE, se sídlem Za Potokem 46/4, 106 00 Praha 10 – Záběhlice;
   3. Web:
    https://www.reklamnitasky.cz/
   4. E-mail:
    info@reklamnitasky.cz
   5. Telefon:
    +420 732 111 001
   6. ID datové schránky:
    c58ds8y
  11. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01. 01. 2020.Všeobecné obchodní podmínky platné do 31. 12. 2019 naleznete zde.
Všeobecné obchodní podmínky platné do 28. 01. 2019 naleznete zde.
Všeobecné obchodní podmínky platné do 31. 08. 2018 naleznete zde.